Beleidsplan

Dit beleidsplan behandelt achtereenvolgens:

  1. De doelgroep
  2. De voorwaarden
  3. De financiën
  4. Communicatie

1. De doelgroep

In overeenstemming met de doelstelling steunt de stichting uitsluitend projecten van algemeen nut, verbonden met de gemeente Roosendaal en haar inwoners, op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs, wetenschap en onderzoek, bescherming van natuur en milieu, gezondheidszorg, jeugd en ouderenzorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, religie, levensbeschouwing, spiritualiteit, de bevordering van de democratische rechtsorde, of volkshuisvesting.

Het bestuur maakt de specifieke doelgroep jaarlijks bekend door o.m. een bericht in de lokale kranten en op de website. Daarbij wordt tevens uitgenodigd tot het doen van aanvragen.

Het bestuur kan ook zelf personen of instellingen uitnodigen tot het doen van een aanvraag.

Als een bestuurslid op enigerlei wijze betrokken is bij een project of bij de aanvrager, maakt dit bestuurslid daar uit eigener beweging melding van in het bestuur.

2. De voorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage van de stichting moeten projecten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen.

— Zij moeten een breed maatschappelijk doel dienen. Individuen worden niet ondersteund.

— er wordt niet bijgedragen aan de reguliere exploitatiekosten van een project of instelling.

— De bijdrage van de stichting kan niet in de plaats komen van reguliere voorliggende voorzieningen.

— de bijdrage van de Stichting kan nooit meer bedragen dan de helft van de geraamde kosten.

— Per project geldt een maximale bijdrage van € 12.500,–.

— De bijdrage van de stichting wordt pas definitief nadat van het project rekening en verantwoording is afgelegd; de bijdrage kan wel als voorschot verstrekt worden.

3. De financiën

Jaarlijks wordt niet meer dan € 50.000,–  aan bijdragen verstrekt.

De stichting zal niet zelf actief fondsen gaan werven, maar bijdragen aan het stichtingskapitaal zijn mogelijk.

De stichting zoekt samenwerking met fondsen, waarvan de doelstelling overeenkomt met die van de stichting.

De opbrengsten van het stichtingskapitaal worden, na aftrek van de kosten, toegevoegd aan het kapitaal.

4. Communicatie

 De stichting heeft een website, die up to date gehouden moet worden. De secretaris is daar verantwoordelijk voor.

Op de website worden in ieder geval gepubliceerd:

— de statuten van de stichting

— namen van bestuursleden;

— het actuele beleidsplan;

— de jaarrekening;

— de toegekende bijdragen, met een beschrijving van het project;

 

Het beleidsplan van de stichting wordt jaarlijks geëvalueerd.

 

 

Roosendaal, December 2016