Thema 2021

Aan het jaar 2021 geeft de stichting Joost van Roosmalen Fonds het thema Inclusie mee.  Dit  jaar – en bijna heel vorig  jaar – staat in het teken van de pandemie covid-19. Het bestuur is voornemens die projecten financieel te ondersteunen die verbinding weten te maken met en tussen verschillende groepen mensen die in een (sociaal) isolement zijn geraakt of dreigen te raken. Meer in het bijzonder zijn we benieuwd naar projecten die een structurele bijdrage leveren aan sociale cohesie.

50.000 euro is er te vergeven, maximaal 12.500 euro per project, zijnde maximaal de helft van de kosten.


Thema 2020

Het bestuur van de stichting Joost van Roosmalen Fonds heeft voor het jaar 2020 het thema Talentontwikkeling bij kansarme jongeren gekozen. We denken daarbij niet aan individuen, maar aan instellingen/verenigingen/stichtingen die zich richten op deze doelgroep.

Er is 50.000 euro te verdelen. De bijdrage van de stichting Joost van Roosmalen Fonds is nooit meer dan de helft van de geraamde kosten. Per project geldt een maximale bijdrage van 12.500 euro.

Het bestuur ziet voorstellen voor projecten met belangstelling tegemoet.


Thema 2018 – uitvoering in 2019

Het thema van 2018 zal worden: Het welzijn van de dementerende medemens. Dementerenden zijn zelden of nooit onderwerp van goede-doelen-acties. Ze behoorden tot voor heel kort tot misschien wel de meest vergeten groep van onze samenleving, terwijl ook zij ernstig ziek zijn en onomkeerbaar in het laatste stadium van hun leven verkeren. In zorg als eten, drinken en huisvesting wordt zeker geïnvesteerd, maar geld om de levensvreugde enigszins te verhogen, de leefomgeving wat attractiever te maken en iets meer luxe te bieden – noem het wellness of welbevinden – is niet voorhanden.

Het bestuur van de stichting Joost van Roosmalen-fonds gaat in 2018 organisaties, personen en instellingen die zich in de gemeente Roosendaal met dementie bezighouden, uitnodigen voor een bijeenkomst. We willen er zeker van zijn dat er op een goede manier aandacht voor de dementerende medemens wordt gegenereerd en de schenking van 50.000 euro op de juiste plaatsen terecht komt.


Thema 2017 – uitvoering in 2018

Als thema voor 2017 is de keuze gevallen op Roosendaal 750 jaar. Geheel in de geest van Joost van Roosmalen, want dit gedenkwaardig feit wordt een heel jaar lang uitbundig herdacht en gevierd voor en door alle Roosendalers. Er gaan in elk geval donaties naar het boek 750 jaar Roosendaal, de openlucht-theatervoorstelling op de Markt en het Zomerfestival. Ook het project Sporen van Roosendaal zal ondersteund worden. Dit is een educatief project voor leerlingen van basisscholen, ontwikkeld door Cultuurcompaan.   Een vijfde project is nog in ontwikkeling, maar de stichting wil graag bevorderen dat het van de grond komt. Het betreft het initiatief om in september alle leerlingen van middelbare scholen in Roosendaal op een en dezelfde dag een maatschappelijke stage te laten lopen.


PERSBERICHT

 

ROOSENDAAL, 22 december 2017

 

Eerste donatie Joost van Roosmalen-fonds voor Roosendaal 750 jaar

 

De stichting

J(oost) J.G. van Roosmalen – een bekende, niet onbemiddelde advocaat  in Roosendaal – overleed op 14 november 2015 op 93-jarige leeftijd.

Bij testament heeft hij de stichting Joost van Roosmalenfonds opgericht en die stichting aangewezen als erfgenaam van zijn nalatenschap.

Daarbij motiveerde hij zijn keuze als volgt:

“Terugblikkend op mijn leven zijn er zeer velen die ik dankbaar mag zijn.  Onder die velen nemen Roosendaal en haar inwoners een heel bijzondere plaats in. 

In Roosendaal heb ik gedurende bijna veertig jaar (van 1951 tot 1987) mijn beroep als advocaat mogen uitoefenen.

Ik heb er met mijn vrouw van 1952 tot haar overlijden in 1994 mogen wonen. Wij waren er samen heel gelukkig, ondanks forse tegenslagen. Het is juist in het uithouden van die tegenslagen dat Roosendaal en haar inwoners van onschatbare waarde zijn geweest en andermaal, nadat wijlen mijn vriendin en ik zijn gaan samenwonen, hebben Roosendaal en haar inwoners ruimhartig mijn vriendin ontvangen en binnen enkele jaren een plaats in de gemeenschap ingeruimd  .Van harte hoop ik dat zij de kenmerkende ruimhartigheid en openheid zullen weten te behouden tot in lengte van dagen.

Om mijnerzijds een steentje bij te dragen aan Roosendaal en haar inwoners en uit dankbaarheid voor wat ik mocht ervaren, wil ik een erfstelling doen aan de hierna op te richten stichting, waaruit jaarlijks , met inachtneming van de statuten en het reglementen die stichting kan worden geput. Ik denk hierbij in het bijzonder aan donaties aan personen of instellingen ten behoeve van Roosendaalse belangen van ideële en sociale aard. Daarbij hoeft geen onderscheid te worden gemaakt of deze godsdienstige, kunstzinnige, wetenschappelijke, folkloristische, sportieve of wat voor belangen dan ook betreffen. Wel heb ik daarbij voor ogen dat de Christelijke waarden en normen de basis moet blijven vormen, evenals het warme Brabantse relativeringsvermogen. Het bestuur zal kunnen beslissen met inachtneming van de statuten en het reglement.”

 

In de statuten van die stichting heeft de heer van Roosmalen ook bepaald dat de burgemeester van Roosendaal, Han van Midden, en oud-burgemeester mr. Michel Marijnen deel moesten uitmaken van het bestuur.   Zij beiden hebben een drietal personen aangezocht om met hen het bestuur van de stichting te vormen. Dat zijn resp. secretaris Wies Dam, penningmeester Ruud van Dijk en Vif Janssen als lid.

 

De werkwijze

In een beleidsplan heeft de stichting neergelegd dat per jaar maximaal € 50.000 wordt bijgedragen.  Jaarlijks benoemt het bestuur een thema waarbinnen de te subsidiëren projecten moeten vallen. Per project wordt maximaal de helft van het tekort bijgedragen, tot een maximum van € 12.500.

Voor nadere informatie:

www.joostvanroosmalenfonds.nl