Ingevolge de statuten is de  doelstelling van de stichting Joost van Roosmalenfonds:

 

Doel

Artikel 2

  1. De stichting heeft ten doel: het financieel of op andere wijze ondersteunen van (de uitvoering van)  projecten van algemeen nut, verbonden met de gemeente Roosendaal en haar inwoners, op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs, wetenschap en onderzoek, bescherming van natuur en milieu (daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid), gezondheidszorg, jeugd en ouderenzorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, religie, levensbeschouwing,  spiritualiteit, de bevordering van de democratische rechtsorde, volkshuisvesting of een combinatie hiervan;  b. het financieel of op andere wijze ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling verbonden met de gemeente Roosendaal en haar inwoners, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting dient er zorg voor te dragen dat zij te allen tijde voldoet aan de voorwaarden om als een algemeen nut beogende instelling in de zin van de  belastingwetgeving aangemerkt te worden.
  2.  De stichting beoogt het algemeen nut.
  3.  De stichting heeft geen winstoogmerk.

Klik hier om de volledige tekst van de statuten in te zien.